Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH DALEJ RODO LUB ROZPORZĄDZENIE)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych jest FHU Tomasz Lewandowski. os. Niepodległości 11/26, 31-862 Kraków, zarejestrowana NIP: 6762241679, REGON: 120247704, adres poczty elektronicznej: info@marketingtrend.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 534 998 962 (w Dni Robocze od godz. 08:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: info@marketingtrend.pl bądź na adres siedziby Administratora.


Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Z chwilą założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia Usługobiorca (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę, podanych przez Usługobiorcę/Klienta danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.
W sprawie swoich danych osobowych Usługobiorca(Klient) może kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu +48 534 998 962 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem info@marketingtrend.pl

PODSTAWA, CEL, ZAKRES I OKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH, UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów, podanie tych danych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej z Usługodawcą (Sprzedawcą) umowy.
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
-nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez witrynę lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia)
-rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
-dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
-archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
-realizacja ciążących na Usługodawcy(Sprzedawcy) obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
-prowadzenie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
-prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę(Sprzedawcę) w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);

Usługodawca jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2. powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:
-podmiotom, z którymi Usługodawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania np. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
-pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy/Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Usługodawcy/Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
-organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym lub zawarcia umowy przez telefon, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Usługodawcy.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Usługodawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Bankiem.


Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze witryny (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach witryny. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przekazywanie danych Zaufanym Partnerom

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach o w oparciu o uzasadniony interes administratora) przez Zaufanych Partnerów Administratora, Państwa danych osobowych, zapisanych w plikach cookies na Państwa urządzeniach i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Państwa aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Państwa urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na stronach internetowych, cookie itp. ) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane Zaufanym Partnerom Administratora. Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Administrator współpracuje. Listę zaufanych Partnerów znajdą Państwo poniżej.

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów, np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG, w związku z czym dane osobowe przekazujemy poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

-współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
-stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
-stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

ZAUFANI PARTNERZY

Google

Cloudflare

Facebook

Criteo

HotJar

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora. Poniżej informacje, co do niektórych z nich:

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ Dane dotyczące strony internetowej: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Usługodacwa: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Usługodawca: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Usługodawca: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

Social Media
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, na skutecznym informowaniu i prezentacji wyników oraz bezpośredniej komunikacji w związku z naszą ofertą online, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Przetwarzamy dane osobowe, jeśli przekazywane są w sieciach i platformach społecznościowych, np. pisząc artykuły na temat naszej obecności online lub wysyłając nam wiadomości. Ponadto Facebook może między innymi dostarczać statystyki i spostrzeżenia (np. łączną liczbę odsłon, informacje dot. „polubień”, aktywność na stronie, interakcje za pomocą wpisów, wyświetlenia filmów, zasięg wpisów, komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi itp.), które pomagają nam lepiej poznać zainteresowania i preferencje, dzięki czemu możemy zwiększyć atrakcyjność artykułów lub naszej prezentacji osiągniętych wyników lub wybrać odpowiedni czas na publikację.

Na naszych stronach internetowych używamy linków do sieci społecznościowych, co zapobiega przekazywaniu danych osobowych naszych użytkowników do sieci społecznościowych bez ich wiedzy, kiedy odwiedzają oni nasze strony internetowe. Linki mają za zadanie ustanowienia połączenia z naszą obecnością online w danej sieci społecznościowej wyłącznie na żądanie – a zatem dopiero po kliknięciu linku przez użytkownika. Po kliknięciu linku adres IP ogólne informacje z nagłówka przeglądarki użytkownika są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Odpowiednia sieć społecznościowa może gromadzić dalsze dane osobowe, gdy tylko skorzystają Państwo z jej ofert. Na przykład, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, Facebook może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Zwracamy uwagę, że nie znamy treści danych osobowych przekazanych w dalszym toku procesu ani ich wykorzystania przez sieci społecznościowe

Newsletter
O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów znajdujących się na witrynie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez informację przekazaną na adres e-mail: info@marketingtrend.pl.

OKRES PRZECHOWYWANIA, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIANIA
Usługodawca jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie powyżej, przy czym:
-dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów;
-dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
-dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych;
-w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.6) powyżej dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;
-w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie II 2.7) powyżej dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Usługodawca jako Administrator danych osobowych informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują następujące prawa do:
-dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
-usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
-przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

Usługobiorca (Klient) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko witryny marketingtrend.pl.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,
Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.
Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

Administratora zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na witrynie i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść.
Pliki Cookies
Zgodnie z rozporządzeniem Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies przez witrynę marketingtrend.pl – określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

 

Przez cookies (ciasteczka) rozumie się dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
-rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
-zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
-zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
-optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi Administrator może przetwarzać wyłącznie za zgodą następujących danych osobowych: adres e-mail.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres info@marketingtrend.pl.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika.
Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub jeśli dane osobowe są ujawniane lub przekazywane stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu: realizację naszych (przed-)umownych zobowiązań, na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem uwarunkowań prawnych lub postanowień umownych, przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki i poziom bezpieczeństwa określone w art. 44-47 RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane ustanowienie poziomu ochrony danych równoważnego z UE lub zgodności z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Dlatego Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
-stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
-stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP może trafić na serwer Google do USA.

Skontaktuj się z nami, żeby porozmawiać o marketingu

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

napisz e-mail

info@marketingtrend.pl

social media

zadzwoń

od 13:00 do 19:00
od poniedziałku do piątku
+48 12 534 998 962

spotkajmy się

Kraków
Katowice
Kielce
Zakopane
Tarnów